ඒ උතුම් ස්වාමීන් වහන්සේ පොත් පෙළ ඇරඹුමේ මෙසේ ලියා ඇත්තාහ.

Note

books